Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő személye

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (GDPR rendelet)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ügyvédi tv.)

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)

3. Fogalom meghatározások

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

• ügyfél: a Krzyzewsky Ügyvédi Iroda által nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan az ügyvédi irodával személyesen, írásban, telefonon vagy bármely más módon kapcsolatba kerülők, illetve a Krzyzewsky Ügyvédi Irodával megbízási szerződéses jogviszonyban állók.

4. A Krzyzewsky Ügyvédi Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

ADATKEZELÉS CÉLJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS JOGALAPJA ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
kapcsolatfelvétel, konzultáció név, elérhetőségi adatok (e-mail cím/telefon), az ügyhöz kapcsolódóan az ügyfél által közölt szükséges egyéb adatok ügyfél hozzájárulása az ügyfél által megjelölt időpontig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig
ügyvédi megbízási szerződés megkötése, ügyvédi megbízás teljesítése az ügyfél beazonosításához szükséges adatok, az ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok, a megbízás tárgyával összefüggésben szükséges adatok a konkrét adattól függően: a megbízási szerződés teljesítése, vagy a vonatkozó jogszabályok kötelező előírásai az Ügyvédi tv., az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló MÜK szabályzat, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott megőrzési idő
ügyfélnyilvántartás az Ügyvédi tv-ben meghatározott személyes adatok jogszabály (Ügyvédi tv.) kötelező előírása az Ügyvédi tv., valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott őrzési idő

5. Adattovábbítás

A Krzyzewsky Ügyvédi Iroda részéről az alábbi esetekben kerülhet sor az ügyfél személyes adatainak továbbítására:

- a Krzyzewsky Ügyvédi Irodával szerződéses jogviszony alapján az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben szolgáltatást nyújtó szervezetek részére (könyvelés, IT szolgáltatások, ügyvédi kötelező felelősségbiztosítás)

- az ügyvédi megbízással összefüggésben harmadik személyek részére (ellenérdekű fél, ellenérdekű fél jogi képviselője, bíróságok, hivatalok, közjegyzők, szakértők, az ügyfél vagy az ügyvédi iroda által bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, személyek)

- felügyeleti- és más hatóságok részére

6. Az ügyfél jogainak gyakorlása

Az ügyfél a GDPR rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti a Krzyzewsky Ügyvédi Irodától, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Az ügyfél a jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkereséseket a Krzyzewsky Ügyvédi Iroda postacímére (1277 Budapest, Pf. 47.) vagy e-mail címére (info@krzyzewsky.hu) küldheti meg.

A Krzyzewsky Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az ügyfél kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet a megkeresése alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további hónappal meghosszabbítható. A Krzyzewsky Ügyvédi Iroda a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet. Ha az ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Krzyzewsky Ügyvédi Iroda elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az ügyfél azt másként kéri.

7. Jogorvoslati lehetőségek

A Krzyzewsky Ügyvédi Iroda mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Ha az ügyfél úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelet rendelkezéseit, javasoljuk, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést a Krzyzewsky Ügyvédi Irodával, mint adatkezelővel. Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, vagy ha az ügyfél nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, az ügyfél jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat jogorvoslat érdekében.

Krzyzewsky Ügyvédi Iroda

adatkezelő